• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

PHẠM VI BAO PHỦ
COVERAGE

  Số hải đồ Tiêu đề ENC Dải sử dụng Ấn phẩm Ngày phát hành Số lần cập nhật Ngày cập nhật mới nhất SL Đặt hàng
1 VN230001 Mũi Pải Lủng đến Cửa Lạch Trường | Pai Lung Headland to Cua Lach Truong General 1 15/10/2016 4 20/03/2018 Đặt hàng
2 VN230002 Cửa Lạch Trường đến Cửa Nhượng | Cua Lach Truong Estuary to Cua Nhuong Estuary General 1 15/10/2016 2 15/03/2018 Đặt hàng
3 VN230003 Cửa Nhượng đến Cửa Thuận An | Cua Nhuong Estuary to Cua Thuan An Estuary General 1 15/10/2016 1 15/05/2016 Đặt hàng
4 VN230004 Cửa Thuận An đến Cửa Mỹ Á | Cua Thuan An Estuary to Cua My A Estuary General 1 15/10/2016 2 15/03/2018 Đặt hàng
5 VN230005 Mộ Đức đến Vịnh Cây Bàn | Mo Duc to Cay Ban Bay General 1 15/10/2016 2 15/03/2018 Đặt hàng
6 VN230006 Vịnh Cây Bàn đến Mũi La Gan | Cay Ban Bay to La Gan Headland General 1 15/10/2016 2 15/03/2018 Đặt hàng
7 VN230007 Mũi La Gan đến Cửa Soi Rạp | La Gan Headland to Soi Rap Estuary General 1 15/10/2016 1 10/11/2016 Đặt hàng
8 VN230008 Cửa Soi Rạp đến Cửa Bồ Đề | Cua Soi Rap Estuary to Cua Bo De Estuary General 1 15/10/2016 2 16/03/2018 Đặt hàng
9 VN230009 Cửa Bồ Đề đến Vụng Riêm | Cua Bo Estuary to Vung Riem General 1 15/10/2016 3 16/03/2018 Đặt hàng
10 VN2BD001 Vùng biển Việt Nam | East Sea General 1 21/12/2012 1 15/05/2016 Đặt hàng
11 VN2BD002 Vùng biển Việt Nam | East Sea General 1 21/12/2012 1 15/05/2016 Đặt hàng
12 VN2BD003 Vùng biển Việt Nam | East Sea General 1 21/12/2012 1 15/05/2016 Đặt hàng
13 VN2BD004 Vùng biển Việt Nam | East Sea General 1 21/12/2012 1 15/05/2016 Đặt hàng
14 VN300001 Đèn Cô Tô đến đèn Long Châu | Co To Lighthouse to Long Chau Lighthouse Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
15 VN300002 Vùng nước cảng biển Hải Phòng - Hòn Gai | Hai Phong - Hon Gai harbour limit Coastal 1 25/02/2016 2 08/02/2017 Đặt hàng
16 VN300003 Cửa Văn Úc đến Cửa Ba Lạt | Van Uc Estuary to Ba Lat Estuary Coastal 1 25/02/2016 2 08/02/2017 Đặt hàng
17 VN300004 Đèn Ba Lạt đến đèn Lạch Giang | Ba Lat Lighthouse to Lach Giang Lighthouse Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
18 VN300005 Cửa Lạch Giang đến Cửa Lạch Ghép | Lach Giang Estuary to Lach Ghep Estuary Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
19 VN300006 Cảng Nghi Sơn đến Cửa Lạch Vạn | Nghi Sơn Port to Lach Van Estuary Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
20 VN300007 Cửa Lò đến Cửa Sót | Cua Lo Estuary to Cua Sot Estuary Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
21 VN300008 Cửa Nhượng đến Đèn Vũng Áng | Nhuong Estuary to Vung Ang Lighthouse Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
22 VN300009 Đèn Vũng Áng đến Cửa Gianh | Vung Ang Lighthouse to Gianh Estuary Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
23 VN300010 Cửa Gianh đến Mũi Bang | Gianh Estuary to Bang Headland Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
24 VN300011 Cửa Tùng đến Cửa Thuận An | Cua Tung Estuary to Cua Thuan An Estuary Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
25 VN300012 Cảng Thuận An đến Cảng Chân Mây | Thuan An Port to Chan May Port Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
26 VN300013 Đèn Chân Mây đến Cửa Đại | Chan May Lighthouse to Dai Estuary Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
27 VN300014 Cửa Đại đến Đèn An Hòa | Dai Estuary to An Hoa Lighthouse Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
28 VN300015 Đèn Vạn Ca đến Cửa Lở | Van Ca Lighthouse to Lo Estuary Coastal 1 25/02/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
29 VN300016 Cửa Lở đến Cửa Hoài Hương | Cua Lo Estuary to Hoai Huong Estuary Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
30 VN300017 Cửa Hoài Hương đến Mũi Thanh Hi | Hoai Huong Estuary to Thanh Hi Headland Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
31 VN300018 Mũi Thanh Hi đến Đèn Gành Đèn | Thanh Hi Headland to Ganh Den Lighthouse Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
32 VN300019 Đèn Gành Đèn đến Đèn Hòn Nưa | Ganh Den Lighthouse to Hon Nua Lighthouse Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
33 VN300020 Hòn Gốm đến Đèn Hòn Lớn | Hon Gom Island to Hon Lon Lighthouse Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
34 VN300021 Đèn Hòn Lớn đến Đèn Hòn Chút | Hon Lon Lighthouse to Hon Chut Lighthouse Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
35 VN300022 Đèn Hòn Chút đến Đèn Mũi Dinh | Hon Chut Lighthouse to Mui Dinh Lighthouse Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
36 VN300023 Mũi Dinh đến Vịnh Phan Rí | Mui Dinh Headland to Phan Ri Bay Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
37 VN300024 Vịnh Phan Rí đến Vịnh Phan Thiết | Phan Ri Bay to Phan Thiet Bay Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
38 VN300025 Đèn Phan Thiết đến Mũi Ba Kiềm | Phan Thiet Lighthouse to Ba Kiem Headland Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
39 VN300026 Ba Kiềm đến Đèn Vũng Tàu | Ba Kiem Headland to Vung Tau Lighthouse Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
40 VN300027 Vịnh Gành Rái đến Cửa Hàm Luông | Ganh Rai Bay to Ham Luong Estuary Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
41 VN300028 Cửa Hàm Luông đến Cửa Cổ Chiên | Ham Luong Estuary to Co Chien Estuary Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
42 VN300029 Cửa Định An đến Cửa Mỹ Thạnh | Dinh An Estuary to My Thanh Estuary Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
43 VN300030 Bạc Liêu đến Cửa Gành Hào | Bac Lieu to Ganh Hao Estuary Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
44 VN300031 Cửa Gành Hào đến Cửa Bồ Đề | Ganh Hao Estuary to Bo De Estuary Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
45 VN300032 Cửa Bồ Đề đến Mũi Cà Mau | Bo De Estuary to Ca Mau Headland Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
46 VN300033 Mũi Ông Trang đến Cửa Ông Đốc | Ong Trang Headland to Ong Doc Estuary Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
47 VN300034 Quần đảo Nam Du | Nam Du Islands Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
48 VN300035 Hòn Rái đến Vịnh Cây Dương | Hon Rai Island to Cay Duong Bay Coastal 1 25/12/2016 1 08/11/2016 Đặt hàng
49 VN300036 Hòn Minh Hòa đến Mũi Nai Minh | Hoa Island to Nai Headland Coastal 1 25/12/2016 1 13/03/2017 Đặt hàng
50 VN300037 Đảo Phú Quốc | Phu Quoc Island Coastal 1 02/06/2017 0 02/06/2017 Đặt hàng
51 VN300038 Cửa Vạn Hữu đến Đèn Cô Tô | Van Huu Estuary to Co To Lighthouse Coastal 1 30/06/2017 1 08/02/2018 Đặt hàng
52 VN300039 Cửa Tiểu đến Cảng Cẩm Phả | Tieu Estuary to Cam Pha Port Coastal 1 30/06/2017 2 22/03/2018 Đặt hàng
53 VN4N0002 Vùng nước cảng biển Vạn Gia | Van Gia harbour limit Approach 1 26/08/2015 1 03/05/2017 Đặt hàng
54 VN4N0003 Luồng Hòn Gai - Cái Lân đoạn ngoài | Outer approaches to Hon Gai - Cai Lan Approach 1 26/08/2015 1 03/05/2017 Đặt hàng
55 VN4N0004 Luồng Hòn Gai - Cái Lân đoạn trong | Inner approaches to Hon Gai - Cai Lan Approach 1 26/08/2015 1 03/05/2017 Đặt hàng
56 VN4N0005 Luồng Cẩm Phả đoạn ngoài | Outer approaches to Cam Pha Approach 1 26/08/2015 1 03/05/2017 Đặt hàng
57 VN4N0006 Luồng Cẩm Phả đoạn trong | Inner approaches to Cam Pha Approach 1 26/08/2015 1 03/05/2017 Đặt hàng
58 VN4N0007 Luồng Hải Phòng đoạn ngoài | Outer approaches to Hai Phong Approach 1 26/08/2015 5 02/08/2017 Đặt hàng
59 VN4N0008 Luồng Hải Phòng đoạn trong | Inner approaches to Hai Phong Approach 1 26/08/2015 5 02/08/2017 Đặt hàng
60 VN4N0009 Vùng nước cảng biển Thái Bình | Thai Binh harbour limit Approach 1 26/08/2015 1 03/05/2017 Đặt hàng
61 VN4N0010 Vùng nước cảng biển Nam Định | Nam Dinh harbour limit Approach 1 26/08/2015 4 23/02/2018 Đặt hàng
62 VN4N0011 Vùng nước cảng biển Lệ Môn | Le Mon harbour limit Approach 1 26/08/2015 2 23/02/2018 Đặt hàng
63 VN4N0012 Luồng Nghi Sơn | Nghi Son channel Approach 1 26/08/2015 4 22/02/2018 Đặt hàng
64 VN4N0013 Vùng nước cảng biển Nghi Sơn | Nghi Son harbour limit Approach 1 26/08/2015 4 22/02/2018 Đặt hàng
65 VN4N0014 Vùng nước cảng biển Nghệ An | Nghe An harbour limit Approach 2 26/08/2015 1 23/02/2018 Đặt hàng
66 VN4N0015 Vùng nước cảng biển Vũng Áng | Vung Ang harbour limit Approach 1 13/02/2015 3 29/09/2015 Đặt hàng
67 VN4N0016 Vùng nước cảng biển Hòn La | Hon La harbour limit Approach 1 26/08/2015 3 23/02/2018 Đặt hàng
68 VN4N0017 Vùng nước cảng biển Cửa Gianh | Cua Gianh harbour limit Approach 2 26/08/2015 2 23/02/2018 Đặt hàng
69 VN4N0018 Vùng nước cảng biển Quảng Trị | Quang Tri harbour limit Approach 1 26/08/2015 5 28/03/2018 Đặt hàng
70 VN4N0019 Vùng nước cảng biển Thuận An | Thuan An harbour limit Approach 1 26/08/2015 4 02/03/2018 Đặt hàng
71 VN4N0020 Vùng nước cảng biển Chân Mây | Chan May harbour limit Approach 1 26/08/2015 4 22/03/2018 Đặt hàng
72 VN4N0047 Đảo Cô Tô | Co To Island Approach 1 29/01/2018 1 20/09/2018 Đặt hàng
73 VN4N0048 Luồng Cửa Đối | Cua Doi channel Approach 1 Đặt hàng
74 VN4N0049 Đảo Bạch Long Vỹ | Bach Long Vy Island Approach 1 Đặt hàng
75 VN4N0050 Đảo Cồn Cỏ | Con Co Island Approach 1 10/10/2017 28/11/2017
76 VN4S0021 Vùng nước cảng biển Đà Nẵng | Da Nang harbour limit Approach 1 26/08/2015 6 07/03/2018 Đặt hàng
77 VN4S0022 Vùng nước cảng biển Kỳ Hà | Ky Ha harbour limit Approach 1 26/08/2015 3 23/02/2018 Đặt hàng
78 VN4S0023 Vùng nước cảng biển Dung Quất | Dung Quat harbour limit Approach 1 26/08/2015 3 23/02/2018 Đặt hàng
79 VN4S0024 Vùng nước cảng biển Sa Kỳ | Sa Ky harbour limit Approach 1 26/08/2015 1 08/11/2016 Đặt hàng
80 VN4S0025 Vùng nước cảng biển Quy Nhơn | Quy Nhon Harbour Limit Approach 1 05/09/2016 1 06/01/2017 Đặt hàng
81 VN4S0026 Vùng nước cảng biển Vũng Rô | Vung Ro Harbour Limit Approach 1 05/09/2016 1 23/02/2018 Đặt hàng
82 VN4S0027 Luồng Đầm Môn | Dam Mon Channel Approach 1 05/09/2016 1 23/02/2018 Đặt hàng
83 VN4S0028 Vùng nước cảng biển Nha Trang | Nha Trang Harbour Limit Approach 1 05/09/2016 1 06/01/2017 Đặt hàng
84 VN4S0029 Vùng nước cảng biển Cam Ranh | Cam Ranh Harbour Limit Approach 1 05/09/2016 1 23/02/2018 Đặt hàng
85 VN4S0030 Luồng Vũng Tàu đoạn ngoài | Outer approaches to Vung Tau Approach 1 05/09/2016 1 23/02/2018 Đặt hàng
86 VN4S0031 Luồng Sài Gòn Đoạn Ngoài - Luồng Vũng Tàu đoạn trong và luồng Sông Dinh | Outer approaches to Sai Gon and Inner approaches to Vung Tau and Song Dinh Channel Approach 1 05/09/2016 1 06/01/2017 Đặt hàng
87 VN4S0032 Luồng Soài Rạp đoạn ngoài | Outer approaches to Soai Rap Approach 1 05/09/2016 1 06/01/2017 Đặt hàng
88 VN4S0033 Luồng Sài Gòn và Luồng Sông Dừa | Sai Gon Channel and Song Dua Channel Approach 1 05/09/2016 1 06/01/2017 Đặt hàng
89 VN4S0034 Luồng Sài Gòn và luồng Soài Rạp đoạn trong | Inner approaches to Sai Gon and inner approaches to Soài Rạp Approach 1 05/09/2016 1 06/01/2017 Đặt hàng
90 VN4S0035 Luồng Đồng Nai | Dong Nai Channel Approach 1 05/09/2016 1 06/01/2017 Đặt hàng
91 VN4S0036 Luồng Tiền Giang đoạn ngoài | Outer approaches to Tien Giang Approach 1 05/09/2016 1 23/02/2018 Đặt hàng
92 VN4S0037 Luồng Tiền Giang đoạn trong | inner approaches to Tien Giang Approach 1 05/09/2016 1 06/01/2017 Đặt hàng
93 VN4S0038 Luồng Định An | Dinh An Channel Approach 1 05/09/2016 2 27/03/2018 Đặt hàng
94 VN4S0039 Luồng Định An | Dinh An Channel Approach 1 05/09/2016 1 27/03/2018 Đặt hàng
95 VN4S0040 Luồng Định An | Dinh An Channel Approach 1 05/09/2016 1 27/03/2018 Đặt hàng
96 VN4S0041 Luồng Định An | Dinh An Channel Approach 1 05/09/2016 1 27/03/2018 Đặt hàng
97 VN4S0042 Luồng Định An | Dinh An Channel Approach 1 05/09/2016 1 27/03/2018 Đặt hàng
98 VN4S0043 Luồng Năm Căn đoạn ngoài | Outer approaches to Nam Can Approach 1 05/09/2016 1 23/02/2018 Đặt hàng
99 VN4S0044 Luồng Năm Căn đoạn trong | Inner approaches to Nam Can Approach 1 05/09/2016 1 06/01/2017 Đặt hàng
100 VN4S0045 Luồng Hà Tiên | Ha Tien Channel Approach 1 05/09/2016 1 23/02/2018 Đặt hàng
101 VN4S0046 Luồng Sông Hậu | Song Hau channel Approach 1 10/07/2017 2 27/03/2018 Đặt hàng
102 VN4S0051 Đảo Cù Lao Chàm | Cu Lao Cham Island Approach 1 10/10/2017 1 04/12/2017 Đặt hàng
103 VN4S0052 Đảo Lý Sơn | Ly Son Island Approach 1 10/10/2017 1 06/12/2017 Đặt hàng
104 VN4S0053 Đảo Phú Quý | Phu Quy Island Approach 1 10/10/2017 1 29/01/2018 Đặt hàng
105 VN4S0054 Quần đảo Côn Sơn | Con Son Islands Approach 1 10/10/2017 1 29/01/2018 Đặt hàng