• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

PHẠM VI BAO PHỦ
COVERAGE

  Số hải đồ Tiêu đề ENC Dải sử dụng Ấn phẩm Ngày phát hành Số lần cập nhật Ngày cập nhật mới nhất SL Đặt hàng
1 V1230001 Mũi Pải Lủng đến Cửa Lạch Trường | Pai Lung Headland to Lach Truong Estuary General 1 06/05/2019 Đặt hàng
2 V1230002 Cửa Lạch Trường đến Cửa Nhượng | Cua Lach Truong Estuary to Cua Nhuong Estuary General 1 06/05/2019 Đặt hàng
3 V1230003 Cửa Nhượng đến Cửa Thuận An | Cua Nhuong Estuary to Cua Thuan An Estuary General 1 06/05/2019 Đặt hàng
4 V1230004 Cửa Thuận An đến Cửa Mỹ Á | Cua Thuan An Estuary to Cua My A Estuary General 1 06/05/2019 Đặt hàng
5 V1230005 Mộ Đức đến Vịnh Cây Bàn | Mo Duc to Cay Ban Bay General 1 06/05/2019 Đặt hàng
6 V1230006 Vịnh Cây Bàn đến Mũi La Gan | Cay Ban Bay to La Gan Headland General 1 06/05/2019 Đặt hàng
7 V1230007 Mũi La Gan đến Cửa Soi Rạp | La Gan Headland to Soi Rap Estuary General 1 06/05/2019 Đặt hàng
8 V1230008 Cửa Soi Rạp đến Cửa Bồ Đề | Cua Soi Rap Estuary to Cua Bo De Estuary General 1 06/05/2019 Đặt hàng
9 V1230009 Cửa Bồ Đề đến Vụng Riêm | Cua Bo Estuary to Riem Bay General 1 06/05/2019 Đặt hàng
10 V12BD001 Vùng biển Việt Nam | East Sea General 1 06/05/2019 Đặt hàng
11 V12BD002 Vùng biển Việt Nam | East Sea General 1 06/05/2019 Đặt hàng
12 V12BD003 Vùng biển Việt Nam | East Sea General 1 06/05/2019 Đặt hàng
13 V12BD004 Vùng biển Việt Nam | East Sea General 1 06/05/2019 Đặt hàng
14 V1300001 Đèn Cô Tô đến đèn Long Châu | Co To Lighthouse to Long Chau Lighthouse Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
15 V1300002 Vùng nước cảng biển Hải Phòng - Hòn Gai | Hai Phong - Hon Gai harbour limit Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
16 V1300003 Đèn Diêm Điền đến Cửa Ba Lạt | Diem Dien Lighthouse to Ba Lat Estuary Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
17 V1300004 Đèn Ba Lạt đến đèn Lạch Giang | Ba Lat Lighthouse to Lach Giang Lighthouse Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
18 V1300005 Cửa Đáy đến Cửa Lạch Ghép | Day Estuary to Lach Ghep Estuary Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
19 V1300006 Cửa Lạch Bạng đến Cửa Lạch Vạn | Lach Bang Estuary to Lach Van Estuary Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
20 V1300007 Cửa Lò đến Cửa Sót | Cua Lo to Cua Sot Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
21 V1300008 Cửa Nhượng đến Đèn Mũi Ròn | Nhuong Estuary to Mui Ron Lighthouse Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
22 V1300009 Cảng Sơn Dương đến Cửa Gianh | Son Duong Port to Cua Gianh Port Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
23 V1300010 Cửa Lý Hòa đến Mũi Rồng | Ly Hoa Estuary to Rong Headland Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
24 V1300011 Đèn Mũi Lay đến Thuận An | Mui Lay Lighthouse to Thuan An Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
25 V1300012 Cửa Thuận An đến Cửa Tư Hiền | Thuan An Estuary to Tu Hien Estuary Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
26 V1300013 Đèn Chân Mây đến Đèn Cửa Đại | Chan May Lighthouse to Cua Dai Lighthouse Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
27 V1300014 Đèn Cù Lao Chàm đến Đèn An Hòa | Cu Lao Cham Lighthouse to An Hoa Lighthouse Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
28 V1300015 Đèn Vạn Ca đến Đèn Sa Kỳ | Van Ca Lighthouse to Sa Ky Lighthouse Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
29 V1300016 Cửa Lở đến Cửa Tam Quan | Lo Estuary to Tam Quan Estuary Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
30 V1300017 Cửa Hoài Hương đến Mũi Thanh Hi | Hoai Huong Estuary to Thanh Hi Headland Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
31 V1300018 Đèn Phước Mai đến Đèn Ghềnh Đèn | Phuoc Mai Lighthouse to Ghenh Den Lighthouse Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
32 V1300019 Mũi Lang đến Mũi Ba | Lang Headland to Ba Headland Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
33 V1300020 Mũi Đôi đến Mũi Lớn | Doi Headland to Lon Headland Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
34 V1300021 Hòn Mun đến Hòn Mũi | Mun Islet to Hon Mui Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
35 V1300022 Đèn Hòn Chút đến Đèn Mũi Dinh | Hon Chut Lighthouse to Mui Dinh Lighthouse Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
36 V1300023 Mũi Sũng Trâu đến Mũi Gió | Sung Trau Headland to Gio Headland Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
37 V1300024 Mũi Yến đến Cảng Phú Hải | Yen Headland to Phu Hai Port Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
38 V1300025 Đèn Phan Thiết đến Mũi Ba Kiềm | Phan Thiet Lighthouse to Ba Kiem Headland Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
39 V1300026 Mũi Hồ Tràm đến Mũi Cần Giờ | Ho Tram Headland to Can Gio Headland Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
40 V1300027 Cửa Soài Rạp đến Cửa Ba Lai | Soai Rap Estuary to Ba Lai Estuary Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
41 V1300028 Cửa Hàm Luông đến luồng Quan Tránh Bố | Ham Luong Estuary to Quan Tranh Bo Channel Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
42 V1300029 Cửa Định An đến Cửa Mỹ Thạnh | Dinh An Estuary to My Thanh Estuary Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
43 V1300030 Bạc Liêu đến Cửa Gành Hào | Bac Lieu to Ganh Hao Estuary Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
44 V1300031 Cửa Bồ Đề đến Cửa Lũng | Bo De Estuary to Lung Estuary Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
45 V1300032 Cửa Rạch Gốc đến Cửa Lớn | Rach Goc Estuary to Cua Lon Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
46 V1300033 Cửa Bảy Hạp đến Đèn Ông Đốc | Bay Hap Estuary to Ong Doc Lighthouse Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
47 V1300034 Quần đảo Nam Du | Nam Du Islands Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
48 V1300035 Hòn Rái đến Hòn Heo | Rai Islet to Heo Islet Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
49 V1300036 Đèn Hòn Dăm đến Đèn Núi Nai | Hon Dam Lighthouse to Nui Nai Lighthouse Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
50 V1300037 Phía tây đảo Phú Quốc | The west Phu Quoc Island Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
51 V1300038 Đảo Vĩnh Thực đến Đảo Thanh Lam | Vinh Thuc Island to Thanh Lam Island Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
52 V1300039 Cửa Tiểu đến Cẩm Phả | Tieu Estuary to Cam Pha Coastal 1 06/05/2019 Đặt hàng
53 V14N0002 Vùng nước cảng biển Vạn Gia | Van Gia harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
54 V14N0003 Luồng Hòn Gai - Cái Lân đoạn ngoài | Outer approaches to Hon Gai - Cai Lan Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
55 V14N0004 Luồng Hòn Gai - Cái Lân đoạn trong | Inner approaches to Hon Gai - Cai Lan Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
56 V14N0005 Luồng Cẩm Phả đoạn ngoài | Outer approaches to Cam Pha Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
57 V14N0006 Luồng Cẩm Phả đoạn trong | Inner approaches to Cam Pha Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
58 V14N0007 Luồng Hải Phòng đoạn ngoài | Outer approaches to Hai Phong Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
59 V14N0008 Luồng Hải Phòng đoạn trong | Inner approaches to Hai Phong Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
60 V14N0009 Vùng nước cảng biển Thái Bình | Thai Binh harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
61 V14N0010 Vùng nước cảng biển Nam Định | Nam Dinh harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
62 V14N0011 Vùng nước cảng biển Lệ Môn | Le Mon harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
63 V14N0012 Luồng Nghi Sơn | Nghi Son channel Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
64 V14N0013 Vùng nước cảng biển Nghi Sơn | Nghi Son harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
65 V14N0014 Vùng nước cảng biển Nghệ An | Nghe An harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
66 V14N0015 Vùng nước cảng biển Vũng Áng | Vung Ang harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
67 V14N0016 Vùng nước cảng biển Hòn La | Hon La harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
68 V14N0017 Vùng nước cảng biển Cửa Gianh | Cua Gianh harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
69 V14N0018 Vùng nước cảng biển Quảng Trị | Quang Tri harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
70 V14N0019 Vùng nước cảng biển Thuận An | Thuan An harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
71 V14N0020 Vùng nước cảng biển Chân Mây | Chan May harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
72 V14N0047 Đảo Cô Tô | Co To Island Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
73 V14N0048 Cửa Đối | Cua Doi Estuary Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
74 V14N0049 Đảo Bạch Long Vĩ | Bach Long Vi Island Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
75 V14N0050 Đảo Cồn Cỏ | Con Co Island Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
76 V14N0062 Luồng Sông Văn Úc đoạn ngoài | Outer Approaches to Van Uc river Approach 1 24/07/2023 Đặt hàng
77 V14N0063 Luồng Sông Văn Úc đoạn trong | Inner approaches to Van Uc river Approach 1 24/07/2023 Đặt hàng
78 V14S0021 Vùng nước cảng biển Đà Nẵng | Da Nang harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
79 V14S0022 Vùng nước cảng biển Kỳ Hà | Ky Ha harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
80 V14S0023 Vùng nước cảng biển Dung Quất | Dung Quat harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
81 V14S0024 Vùng nước cảng biển Sa Kỳ | Sa Ky harbour limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
82 V14S0025 Vùng nước cảng biển Quy Nhơn | Quy Nhon Harbour Limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
83 V14S0026 Vùng nước cảng biển Vũng Rô | Vung Ro Harbour Limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
84 V14S0027 Luồng Đầm Môn | Dam Mon Channel Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
85 V14S0028 Vùng nước cảng biển Nha Trang | Nha Trang Harbour Limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
86 V14S0029 Vùng nước cảng biển Cam Ranh | Cam Ranh Harbour Limit Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
87 V14S0030 Luồng Vũng Tàu đoạn ngoài | Outer approaches to Vung Tau Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
88 V14S0031 Luồng Vũng Tàu - Thị Vải đoạn trong | Inner approaches to Vung Tau - Thi Vai Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
89 V14S0032 Luồng Soài Rạp đoạn ngoài | Outer approaches to Soai Rap Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
90 V14S0033 Luồng Sài Gòn - Vũng Tàu đoạn ngoài | Outer approaches to Sai Gon - Vung Tau Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
91 V14S0034 Luồng Sài Gòn và luồng Soài Rạp đoạn trong | Inner approaches to Sai Gon and inner approaches to Soài Rạp Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
92 V14S0035 Luồng Đồng Nai đoạn trong | Inner approaches to Dong Nai Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
93 V14S0036 Luồng Sông Tiền đoạn ngoài | Outer approaches to Song Tien Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
94 V14S0037 Luồng Sông Tiền đoạn trong | Inner approaches to Song Tien Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
95 V14S0038 Luồng Định An đoạn ngoài | Outer approaches to Dinh An Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
96 V14S0039 Cửa Định An đến Cù Lao Cồn Cọc | Dinh An Estuary to Cu Lao Con Coc Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
97 V14S0040 Cù Lao Cồn Cọc đến Cồn Lý Quyền | Cu Lao Con Coc to Ly Quyen Hillock Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
98 V14S0041 Cồn Lý Quyền đến Cảng Cái Mui | Ly Quyen Hillock to Cai Mui Port Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
99 V14S0042 Luồng Định An đoạn trong | Inner approaches to Dinh An Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
100 V14S0043 Luồng Năm Căn đoạn ngoài | Outer approaches to Nam Can Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
101 V14S0044 Luồng Năm Căn đoạn trong | Inner approaches to Nam Can Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
102 V14S0045 Luồng Hà Tiên | Ha Tien Channel Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
103 V14S0046 Luồng Sông Hậu | Song Hau channel Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
104 V14S0051 Đảo Cù Lao Chàm | Cu Lao Cham Island Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
105 V14S0052 Đảo Lý Sơn | Ly Son Island Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
106 V14S0053 Đảo Phú Quý | Phu Quy Island Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
107 V14S0054 Quần đảo Côn Sơn | Con Son Islands Approach 1 06/05/2019 Đặt hàng
108 V14S0055 Luồng An Thới | An Thoi channel Approach 1 24/07/2023 Đặt hàng
109 V14S0056 Luồng Bãi Vòng | Bai Vong channel Approach 1 24/07/2023 Đặt hàng
110 V14S0057 Luồng hành khách quốc tế - Phú Quốc | Phu Quoc - International harbour channel Approach 1 24/07/2023 Đặt hàng
111 V14S0058 Luồng Bình Trị | Binh Tri channel Approach 1 24/07/2023 Đặt hàng
112 V14S0059 Luồng Rạch Giá | Rach Gia channel Approach 1 24/07/2023 Đặt hàng
113 V14S0060 Vùng nước cảng biển Vĩnh Tân | Vinh Tan harbour limit Approach 1 24/07/2023 Đặt hàng
114 V14S0061 Vùng nước cảng biển Phan Thiết | Phan Thiet harbour limit Approach 1 24/07/2023 Đặt hàng
115 V14S0069 Luồng Trần Đề | Tran De channel Approach 1 24/07/2023 Đặt hàng
116 V15S0055 Cảng An Thới | An Thoi harbour Harbour 1 24/07/2023 Đặt hàng
117 V15S0061 Cảng Phan Thiết | Phan Thiet harbour Harbour 1 24/07/2023 Đặt hàng