• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 03/06/2019 (Tuần 22)

Đăng lúc 09:39 AM ngày 03.06.2019 606

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có   

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

22 03/06/2019 108

VN50023

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu.

109

VN30017

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - New Edition

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Phiên bản mới

110

VN50027

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - DAM MON - Legend, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐẦM MÔN - Chú giải, Độ sâu.

111

VN50025

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Legend, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Chú giải, độ sâu.

112

VN50032

VN50034

VIETNAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Chú giải.

112(T) VN50023

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Hệ thống phao.

113 VN50027

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - DAM MON - Legends, depths, Dredged areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐẦM MÔN - Chú giải, độ sâu, khu vực được nạo vét.

114(T)

VN50022

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Tàu đắm.

115 VN50023

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Swinging circle, legend, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Vũng quay tàu, chú giải, số độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục