• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 08/01/2018 (Tuần 01)

Đăng lúc 08:28 AM ngày 08.01.2018 489

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

2017: 258(T)   249(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

1 08/01/2018 01

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Độ sâu.

02

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - KY HA - Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Chú giải, độ sâu.

03

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - DA NANG - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - ĐÀ NẴNG - Phiên bản mới.

04

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Phao.

05(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG - Buyage

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - VŨNG ÁNG - Phao.

06

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - TB dạng khối.

09/01/2018 06(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Phao.
10/01/2018 07(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆTNAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

07

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Pilot boarding area, depth.

VIỆTNAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Vùng đón trả hoa tiêu, độ sâu.

08(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreek.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

  08

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Pilot boarding area, depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Vùng đón trả hoa tiêu, độ sâu.

11/01/2018 09(T) 

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

    09

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Pilot boarding area, depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Vùng đón trả hoa tiêu, độ sâu.

 Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục