• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 21/01/2019 (Tuần 03)

Đăng lúc 10:00 AM ngày 21.01.2019 787

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

10(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

3 21/01/2019 12

VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - New Edition.

VIÊT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - Phiên bản mới.

13(T)

VN50022

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Hệ thống phao.

14(T)

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Bridge construction.

VIÊT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Xây dựng cầu.

15(P)

VN50016

VN30008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Tàu đắm.

16(P)

VN50024

VN30014

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Wreck

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Tàu đắm.

17 VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Legend, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Chú giải, độ sâu.

18 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - NM Block

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - TB Dạng khối.

19 VN50010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - HAI THINH - Depth, Legends.

VIÊT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ -  NAM ĐỊNH - HẢI THỊNH - Độ sâu, Chú giải.

20

VN50018

VN30010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Harbour limit.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Vùng nước cảng biển.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục