• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Thông báo cập nhật Hải đồ giấy

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

11/12/2017 241

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - New Editions - VN50007.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phiên bản mới - VN50007.

242

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - New Editions - VN50008.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG Phiên bản mới - VN50008.

243

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - New Editions - VN40001.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phiên bản mới - VN40001.

 

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm