• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Thông báo cập nhật Hải đồ giấy

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

156(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

33 20/08/2018 155

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Legends

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Chú giải.

158

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Dredged area, Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Luồng chính, Chú giải, Độ sâu.

159

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LE MON - Legend

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LỆ MÔN - Chú giải.

161

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Tàu đắm.

162

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Wrecks.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Tàu đắm.

163

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Tàu đắm.

164(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

2015

2016

 2017

2018