• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Thông báo cập nhật Hải đồ giấy

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

 

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

24 18/06/2018 105

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Depths, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Độ sâu, Chú giải.

106

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Chú giải.

110(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - VŨNG ÁNG - Hệ thống phao.

116(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm