• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Thông báo cập nhật Hải đồ giấy

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

153

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

16/10/2017 198

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - TT.HUE - THUAN AN - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - TT.HUẾ - THUẬN AN - Chú giải.

199(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

200(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - CUA LO - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TRUNG BỘ - CỬA LÒ - Phao.

201

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Vertical clearance.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chiều cao lưu thông.

202(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Tàu đắm.

 

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm