• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 14/06/2021 (Tuần 24)

Đăng lúc 14:47 PM ngày 14.06.2021 931

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

49(T)/2021

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

24 14/06/2021 53

VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Độ sâu.

54(T)

VN50038

VN30027

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Hệ thống phao.

55(P) VN50008

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Dredged areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Khu vực được nạo vét.

56

VN50024

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH  - HOAN LA - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Độ sâu.

57 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Độ sâu.

58 VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRỊ - CUA VIET - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT.

59(T) VN40002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục