• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 11/11/2019 (Tuần 45)

Đăng lúc 11:35 AM ngày 11.11.2019 815

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

104(T)/2018   245(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

45 11/11/2019 259 VN50024

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Độ sâu.

260(T) VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Hệ thốn phao.

261

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

262 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Legend, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Chú giải, độ sâu.

263 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - TB dạng khối.

264

VN50032

VN50034

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Soai Rap - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Soài Rạp - Chú giải.

265(T)

VN30015

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Tàu đắm.

266 VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depth contours, Limit of channel, Limit of swinging circle.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Đường đẳng sâu, Giới hạn luồng, Vòng tròn quay trở.

267 VN50020

VIET NAM - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Buoyage

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Hệ thống phao.

268(T) VN30014

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - Beacon.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Đăng tiêu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục